کد خبر: 305 ، سرويس: آموزش
تاريخ انتشار: 08 شهريور 1395 - 12:17
اتمام گو فه كشي صيد ميگوونمايشي ازكاهش ذخيره آبزيان در خليج فارس - استان بوشهر

صيد ميگو: اين  كالاي استراتژیکی دريايی كه با شناخت به آن ونگاه اقتصادی در چند دهه اخيرو صنعتی شدن اين آبزی رشد چشم گيری از خود نشان داده  وزبان زده عام و خاص قرار گرفته وتوجه ويژه ای درپشتيباني های فنی حفاظتی ، نگه داری و استفاده از تكنولوژی های پيشرفته در به كارگيری استحصال اين محصول جهت صادرات به وجود آمد..

برداشت اين گونه صيد توسط روش ابزارترال كف كه(توری مخروطي شكل كه به صورت افقی با دو بازوی اتصال به جفت تخته صيد به دنبال شناوربر روي بستركشيده مي شود ) وقدمتی 80 ساله را در خليج فارس تجربه مي كند.و در ابتدا  در طول سال توسط انواع شركت های خارجی و وابسته به داخل كشور فعاليت می نمود.و آماري تا مرز 20هزار تن صيد نمايان گر اين مدعا بود. وبا كاهش آن سال به سال اين ذخيره به شش ماه و سپس به سه ماه و در اين چند دهه از 30روز تا 45روزتقليل يافت.وبا ميانگين 1500تن در سال كه به كمتر از 1000تن كاهش يافته است.

 تلاش بی وفقه را در جايروب كردن صيدگاه ها كه بيش از 90درصد آبزيان را تحت پايش فليترينگ آب قرار مي دهد. كه متاسفانه در پروسه صيد بيش از 70تا 80درصد صيد دور ريز كه از انواع و اقسام آبزيان را در بر مي گيرد صيد مي شود .وبه كام مرگ وانقراض گونه ای می كشاند  .و چنان فشار مضاعف از تلاش صيد در صيدگاه ها مشهود است .كه هر چه به پايان فصل نزديك تر شويم .ديگر كمتر حياتي و زيستی در صيد گاه ها مشاهده مي شود. تا آن جايی كه خود صيادان از كار و تلاش دست مي كشند .و به دنبال متوقف  شدن اين روش صيد غير استاندارد می باشند.وتلاش بی حد و بالا بردن آمارصيد موجب برداشت مولدين ازباقی مانده ذخيره درآينده است .بهمن لحاظ زخمی كه در اين ايام بر پيكره آبزيان در خليج فارس وارد مي سازد .عمرزيستی آبزيان را بطور تصاعدي كاهش مي دهد.(اين ابزار كف از مخرب ترين ابزارها قلمداد مي گردد.و تطبيق آن به مشابه انفجار بمب اتم در يك مكان است).با توجه كه ميگو در رشد و نموی خود پوست اندازی های مكرر دارد .درهرم غذايي ساير نوزادان وبچه ماهيان (صيد هاي غير استاندارد ) نقش مكمل غذايي دارد  . كه بدنبال صيد اين گونه آبزي نسل های ذخيره ديگر بدون هيچ گونه بهره وری تحت شعاع صيد غير انتخابی قرارمي گيرند.واز بين مي روند. وهر چند كه التيام اين زخم كهنه تر شود . اثرش بركاهش ذخيره نمايان تر جلوه مي كند .ومديريت بهره برداري  می بايست در پايان هرفصل پيشنهاد توقف و استراحت  از فشاری كه شديدن در اين ايام وارد مي شود با مقوله دريا بست جهت فرصت و احياء تلاش نمايد . وگرنه آينده زيست آبزيان در خليج هميشه فارس به انقراض خواهد كشيد.و كوير زيست گونه اي ديگري در اين وادي رقم خواهد خورد. 

                                                                           حسين شادكامی

                                                           كارشناس صيد و بهره برداری – شهريور 95

لينک خبر:
http://www.shilat-bushehr.ir/fa/posts/305